Protestant Church Dahlen

Protestant Church Dahlen

builder: Carl Eduard Jehmlich
construction year: 1866 (opus 45)
action: mechanical
system of chest: slider chest

 

specification:

   
I. GREAT ORGAN C-e3   II. HINTERWERK C-e3
  1. Prinzipal
16'
  13. Quintatön
16'
  2. Prinzipal
8'
  14. Geigenprinzipal
8'
  3. Rohrflöte
8'
  15. Gedackt
8'
  4. Gemshorn
8'
  16. Quintatön
8'
  5. Viola di Gamba
8'
  17. Oktave
4'
  6. Oktave
4'
  18. Rohrflöte
4'
  7. Spitzflöte
4'
  19. Nasat
2 2/3'
  8. Quinte
2 2/3'
  20. Oktave
2'
  9. Oktave
2'
  21. Terz
1 3/5'
10. Terz
1 3/5'
  22. Sifflöte
11. Kornett (Bass)
III
  23. Mixtur
III
      Kornett (Disk.)
IV
   
12. Mixtur
IV
   
 
   
PEDAL
  COUPLERS AND REGISTRATION AID
24. Prinzipalbass
16'
  manual coupler II/I
25. Subbass
16'
  pedal coupler I/P
26. Quintbass
10 2/3'
  bellows signal
27. Oktavbass
8'
  cut-out ventil for great organ
28. Posaunenbass
16'
  and hinterwerk
29. Trompetenbass
8'